Повідомлення

Повідомлення про скликання позачергових зборів акціонерів ПрАТ "Соціальна сфера"

[16.10.2019]
Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство “Соціальна сфера”, місцезнаходження м. Луцьк, вул. Боженка 34А, повідомляє , що позачергові збори акціонерів відбудуться 19 листопада 2019 року за адресою м. Луцьк вул. Боженка 34А , в приміщенні кабінету № 305 о 16-00. Реєстрація акціонерів з 15-00 до 16-00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24год. 13 листопада 2019р. Проект порядку денного: 1. Припинення повноважень та обрання лічильної комісії. Проект рішення : Припинити повноваження голови лічильної комісії Сачук Л.І. Обрати Головою лічильної комісії- Карпюк В.О., членом лічильної комісії- Ващук В.І. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Проект рішення : Обрати Головою зборів Олейника І.Ю., секретарем зборів Бурець Л.М. 3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів. Проект рішення : Надати голові лічильної комісії Карпюк В.О. повноваження засвідчувати бюлетені для голосування. 4. Припинення повноважень діючої Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради. Проект рішення : Припинити повноваження діючої Наглядової ради та обрати Наглядову раду терміном на три роки в наступному складі : Сух Віта Віталіївна - акціонер, Сух Тарас Віталійович- акціонер, Гайдук Леонiд Миколайович –представник акціонера. 5. Зміна кількісного складу правління. Проект рішення : встановити кількість членів правління три особи. 6. Припинення повноважень діючих голови та членів правління та обрання нового складу правління. Проект рішення : припинити повноваження діючих голови та членів правління та обрати правління терміном на три роки у складі трьох осіб: головою правління Суха Романа Віталійовича, першим заступником голови правління Суха Віталія Семеновича, членом правління Гандзюк Наталію Іванівну. З документами пов’язаними з порядком денним зборів та з бюлетенями для голосування акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10:00 до 13:00 у приймальній (каб.№301) за місцезнаходженням Товариства: вул. Боженка , буд 34А м. Луцьк, 43017, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Гандзюк Наталія Іванівна. Довідки за телефонами (03322) 261719, 0500249088. Після отримання даного повідомлення акціонери мають право, в порядку, визначеному ст. 36,38 ЗУ «Про акціонерні товариства»: до дати проведення загальних зборів акціонерів письмово ставити запитання правлінню товариства, що стосуються проекту порядку денного, порядку денного та отримувати від нього письмові відповіді; не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного; не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління в межах встановленої їх кількості; оскаржувати рішення товариства до суду про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, що не зупиняє проведення загальних зборів; у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів бути повідомленим про такі зміни та отримати новий порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі у загальних зборах акціонер зобов’язаний мати при собі паспорт – для акціонерів - фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Адреса веб-сайту товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного : socsfera.emitents.net.ua Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (9 жовтня 2019 року) – 32965968 Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (9 жовтня 2019 року) – 31016412 Голова правління В.С.Сух

Назад