Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


20.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
824
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Перший заступник Голови правлiння       Сух В.С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43017, Волинська обл., м. Луцьк, Боженка 34 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
21750874
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 262810 (0332) 262810
6. Адреса електронної пошти
socsfera@emitents.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку socsfera.emitents.net.ua   20.11.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.11.2019 звільнено Член правлiння Брагнюк Валентина Василiвна - 0.0028
Зміст інформації:
Перебувала на посадi бiльше 5 рокiв. Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019р. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 звільнено Голова правлiння Сух Вiталiй Семенович - 0.00030334
Зміст інформації:
Перебував на посадi бiльше 5 рокiв. Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019р. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 звільнено Голова наглядової ради Iванюк Зоя Iванiвна - 0.0785
Зміст інформації:
Перебувала на посадi 5 рокiв.Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019р. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

19.11.2019 звільнено Член наглядової ради Ващук Валентина Iванiвна - 0.23
Зміст інформації:
Перебувала на посадi 5 рокiв.Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019р. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 звільнено Член наглядової ради Верхоломчук Олена Арсентiївна - 0.2265
Зміст інформації:
Перебувала на посадi 5 рокiв.Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019р. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.19.11.2019 звільнено Член правлiння Приймак Леонтiй Леонтiївич - 0
Зміст інформації:
Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019р. Перебував на посадi 1 рiк. Акцiями не володiє. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 обрано Перший заступник голови правлiння Сух Вiталiй Семенович - 0.00030334
Зміст інформації:
Протягом останнiх 5 рокiв: Голова правлiння ПрАТ "Соцiальна сфера".Непогашеної судимостi не має. Ообраний термiном на 3 роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 обрано Голова правлiння Сух Роман Вiталiйович - 20.530063
Зміст інформації:
Протягом останнiх 5 рокiв пiдприємець. Непогашеної судимостi не має. Обраний термiном на три роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 обрано Голова наглядової ради Сух Тарас Вiталiйович - 20.524196
Зміст інформації:
Протягом останнiх 5 рокiв пiдприємець. Непогашеної судимостi не має.Обраний термiном на три роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019 як акцiонер.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 обрано Член наглядової ради Сух Вiта Вiталiївна - 20.524196
Зміст інформації:
Протягом останнiх 5 рокiв менеджер з маркетингу ТОВ "Рош Україна". Непогашеної судимостi не має. Обрана термiном на три роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019 як акцiонер.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 обрано Член наглядової ради Гайдук Леонiд Миколайович 0
Зміст інформації:
Протягом останнiх 5 рокiв: електрик ПрАТ "Соцiальна сфера". Акцiями не володiє.Непогашеної судимостi не має. Обраний згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019 термiном на 3 роки як представник акцiонера Суха Романа Вiталiйовича, який володiє 20,530063%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 звільнено Член правлiння Гайдук Леонiд Миколайович 0
Зміст інформації:
Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019р. Перебував на посадi 1 рiк. Акцiями не володiє. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
19.11.2019 звільнено Член правлiння Гандзюк Наталiя Iванiвна 0
Зміст інформації:
Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019р. Перебувала на посадi 1 рiк. Акцiями не володiє. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
-
19.11.2019 обрано Член правлiння Гандзюк Наталiя Iванiвна 0
Зміст інформації:
Протягом останнiх 5 рокiв менеджер ПрАТ "Соцiальна сфера".Акцiями не володiє . Непогашеної судимостi не має. Обрана термiном на три роки згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 19.11.2019.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.