Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


20.11.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
825
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Перший заступник голови правлiння       Сух В.С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43017, Волинська обл., м. Луцьк, Боженка 34 А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
21750874
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 262810 (0332) 262810
6. Адреса електронної пошти
socsfera@emitent.net.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.


УКРАЇНА

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку socsfera.emitents.net.ua   20.11.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 19.11.2019 Левандовська Олена Миколаївна - 4.642866 8.153487
Зміст інформації:
Згiдно отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 19.11.2019року перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь у загальних зборах Емiтенту стало вiдомо про пряме набуття акцiонером 2687876 шт. простих iменних акцiй, що складає 8,153487 вiдсоткiв статутного капiталу та 8,5493362 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 4,868291 %, а пiсля змiни: 8,5493362 %.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома.